Montblanc i la Diada de Sant Jordi 2018

www.setmanamedieval.cat

The Legend of Saint George

Tell the popular voice that the legend of Sant Jordi, the Dragon and the Princess in Catalonia has become in the town of Montblanc time ha. The Dragon was the most powerful of the Dragoons since he could move around the sky, the earth and the water. And the Princess was the most Princess of all cost was the same daughter of the King.

The terror that the Dragon imposed was terrible. Every day devoured a couple of goods. When they gave him oxen and horses he did not have enough either. Until he had to raffle people for the famine of the Beast. And the King who was the King, and Catalan, and who lived in the town, put his family in the draw, and the pot came out the name of the princess.

The King accepted his destiny and did not want any change for any other Montblanc player offered. Dressed in white the Princess went to sacrifice.

874_Setmana20170148.JPGAnd a young gentleman emerged, armed from head to toe, riding a white destroyer in order to clear her. It was beautiful as the sun and it was an outsider and Jordi was called. And I invested with fury the Dragon who came for the Princess who left him staggering, confused of everything and rebuked. Then he with the cord of his waist bound the dragon, all tired, that he was still like a sheep. Then, with a lance blow, the Dragon ended, when he died, he was thrown into the ground.

And where the Dragon has gone, a rosary of red roses is born, such as blood, Saint George in the most beautiful, and offers it to the Princess, mounted on horseback and between cries of jewel, crosses the wall through the door that remembers Of this feat, still today it is known by the name of Portal de Sant Jordi. And all this happened before the eyes of the King and the montblancs who watched the battle frightened. And for that reason, Sant Jordi was chosen as the patron saint of Vila for years and locks, until, in future, they forgot.

 

Excerpt from the book “The religious traditions of Catalonia; St Jordi and the Dragon of the Four Elements “by Anna de Valldaura.


La Llegenda de Sant Jordi

Extracte del llibre “Les tradicions religioses de Catalunya; St Jordi i el Drac dels quatre elements”, d’Anna de Valldaura.

CONTA la veu popular que la llegenda de Sant Jordi, el Drac i la Princesa a Catalunya s’esdevingué a la vila de Montblanc temps ha. El Drac era el més poderós dels Dracs ja que podia moure’s pel cel, per la terra i per l’aigua. I la Princesa era la més Princesa de totes car era la mateixa filla del Rei.

El terror que el Drac imposava era terrible. Cada dia devorava un parell de bens. Quan li donaren bous i cavalls tampoc en tingué prou. Fins que calgué sortejar persones per a la fam de la Bèstia. I el Rei que era el més Rei, i català, i que vivia a la vila, va posar-hi la seva família en el sorteig, i de l’olla va sortir el nom de la princesa.

El Rei va acceptar el destí i no va voler cap canvi per cap altre Montblanquí dels qui s’oferien. Vestida de blanc la Princesa va anar al sacrifici.

I va sorgir un jove cavaller, armat de cap a peus, cavalcant un destrer blanc per tal de deslliurar-la. Era bell com el sol i era foraster i es deia Jordi. I envestí amb la fúria el Drac que venia per la Princesa que el va deixar estamordit, confós de tot i rebatut. Aleshores ell amb el cordó de la cintura d’ella lligà el Drac, tot amansit, que ja el seguia com una ovella. Després amb un cop de llança rematà el Drac, en morir es fa fonedís a terra.

I on el Drac s’ha fos neix un roser de roses rojes com la sang, Sant Jordi en cull la més formosa i l’ofereix a la Princesa, munta a cavall i entre crits de joia travessa la muralla per la porta que en record d’aquesta gesta, encara avui es coneguda pel nom de Portal de Sant Jordi. I tot això va passar davant els ulls del Rei i els montblanquins que contemplaven aterrits el combat. I per això triaren Sant Jordi com a patró de la Vila anys i panys, fins que, temps a venir, se n’oblidaren.

 

Sant Jordi a Sant Boi de Llobregat

Anuncis