21N 2019 – Día internacional de la Filosofía: Los Versos Aureos de Pitágoras

Los Versos Áureos de Pitágoras ( griego : Χρύσεα Ἔπη , Chrysea Epê ; latín : Aurea Carmina ) son una colección de exhortaciones ético-morales, usos cotidianos y prácticas religiosas. Comprenden 71 líneas escritas enverso dactílico hexámetro y se atribuyen tradicionalmente a Pitágoras.

Una reliquia del pensamiento de más de 2000 años que, al re-leerla en el ocaso del día de hoy, no puede como siempre más que embriagarme su actualidad.

Esta noche un brindis a la salud de tod@s l@s filosof@s!!!!

TEXTO GRIEGO

Ἀθανάτους μὲν πρῶτα θεούς, νόμωι ὡς διάκεινται,
τίμα καὶ σέβου ὅρκον. ἔπειθ’ ἥρωας ἀγαυούς
τούς τε καταχθονίους σέβε δαίμονας ἔννομα ῥέζων
σούς τε γονεῖς τίμα τούς τ’ ἄγχιστ’ ἐγγεγαῶτας.
τῶν δ’ ἄλλων ἀρετῆι ποιεῦ φίλον ὅστις ἄριστος.
πραέσι δ’ εἶκε λόγοισ’ ἔργοισί τ’ ἐπωφελίμοισι.
μηδ’ ἔχθαιρε φίλον σὸν ἁμαρτάδος εἵνεκα μικρῆς,
ὄφρα δύνῆι· δύναμις γὰρ ἀνάγκης ἐγγύθι ναίει.

Ταῦτα μὲν οὕτως ἴσθι, κρατεῖν δ’ εἰθίζεο τῶνδε·
γαστρὸς μὲν πρώτιστα καὶ ὕπνου λαγνείης τε
καὶ θυμοῦ. πρήξηις δ’ αἰσχρόν ποτε μήτε μετ’ ἄλλου
μήτ’ ἰδίηι· πάντων δὲ μάλιστ’ αἰσχύνεο σαυτόν.
εἶτα δικαιοσύνην ἀσκεῖν ἔργωι τε λόγωι τε,
μηδ’ ἀλογίστως σαυτὸν ἔχειν περὶ μηδὲν ἔθιζε,
ἀλλὰ γνῶθι μέν, ὡς θανέειν πέπρωται ἅπασιν,
χρήματα δ’ ἄλλοτε μὲν κτᾶσθαι φιλεῖ, ἄλλοτ’ ὀλεσθαι.
ὅσσα δὲ δαιμονίαισι τύχαις βροτοὶ ἄλγε’ ἔχουσιν,
ἣν ἂν μοῖραν ἔχηις, ταύτην φέρε μὴδ’ ἀγανάκτει.
ἰᾶσθαι δὲ πρέπει καθ’ ὅσον δύνηι, ὧδε δὲ φράζευ·
οὐ πάνυ τοῖς ἀγαθοῖς τούτων πολὺ Μοῖρα δίδωσιν.

Πολλοὶ δ’ ἀνθρώποισι λόγοι δειλοί τε καὶ ἐσθλοί
προσπίπτουσ’, ὧν μήτ’ ἐκπλήσσεο μήτ’ ἄρ’ ἐάσηις
εἴργεσθαι σαυτόν. ψεῦδος δ’ ἤν πέρ τι λέγηται,
πράως εἶχ’. ὃ δέ τοι ἐρέω, ἐπὶ παντὶ τελείσθω·
μηδεὶς μήτε λόγωι σε παρείπηι μήτε τι ἔργωι
πρῆξαι μηδ’ εἰπεῖν, ὅ τί τοι μὴ βέλτερόν ἐστιν.

Βουλεύου δὲ πρὸ ἔργου, ὅπως μὴ μωρὰ πέληται·
δειλοῦ τοι πράσσειν τε λέγειν τ’ ἀνόητα πρὸς ἀνδρός.
ἀλλὰ τάδ’ ἐκτελέειν, ἅ σε μὴ μετέπειτ’ ἀνιήσει.
πρᾶσσε δὲ μηδὲ ἓν ὧν μὴ ἐπίστασαι, ἀλλὰ διδάσκευ
ὅσσα χρεών, καὶ τερπνότατον βίον ὧδε διάξεις.
οὐ δ’ ὑγιείας τῆς περὶ σῶμ’ ἀμέλειαν ἔχειν χρή,
ἀλλὰ ποτοῦ τε μέτρον καὶ σίτου γυμνασίων τε
ποιεῖσθαι. μέτρον δὲ λέγω τόδ’, ὃ μή σ’ ἀνιήσει.
εἰθίζου δὲ δίαιταν ἔχειν καθάρειον ἄθρυπτον
καὶ πεφύλαξο τοιαῦτα ποιεῖν, ὁπόσα φθόνον ἴσχει.
μὴ δαπανᾶν παρὰ καιρὸν ὁποῖα καλῶν ἀδαήμων
μηδ’ ἀνελεύθερος ἴσθι. μέτρον δ’ ἐπὶ πᾶσιν ἄριστον.
πρᾶσσε δὲ ταῦθ’, ἅ σε μὴ βλάψει, λόγισαι δὲ πρὸ ἔργου.

Μὴ δ’ ὕπνον μαλακοῖσιν ἐπ’ ὄμμασι προσδέξασθαι,
πρὶν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρὶς ἕκαστον ἐπελθεῖν·
«πῆι παρέβην; τί δ’ ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη;»
ἀρξάμενος δ’ ἀπὸ πρώτου ἐπέξιθι καὶ μετέπειτα
δειλὰ μὲν ἐκπρήξας ἐπιπλήσσεο, χρηστὰ δὲ τέρπευ.

Ταῦτα πόνει, ταῦτ’ ἐκμελέτα, τούτων χρὴ ἐρᾶν σε·
ταῦτά σε τῆς θείης Ἀρετῆς εἰς ἴχνια θήσει
ναὶ μὰ τὸν ἁμετέραι ψυχᾶι παραδόντα τετρακτύν,
παγὰν ἀενάου φύσεως. ἀλλ’ ἔρχευ ἐπ’ ἔργον
θεοῖσιν ἐπευξάμενος τελέσαι.

Τούτων δὲ κρατήσας
γνώσεαι ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ’ ἀνθρώπων
σύστασιν, ἧι τε ἕκαστα διέρχεται, ἧι τε κρατεῖται,
γνώσηι δ’, ἣ θέμις ἐστί, φύσιν περὶ παντὸς ὁμοίην,
ὥστε σε μήτε ἄελπτ’ ἐλπίζειν μήτε τι λήθειν.
γνώσηι δ’ ἀνθρώπους αὐθαίρετα πήματ’ ἔχοντας
τλήμονας, οἵτ’ ἀγαθῶν πέλας ὄντων οὔτ’ ἐσορῶσιν
οὔτε κλύουσι, λύσιν δὲ κακῶν παῦροι συνιᾶσιν.
τοίη μοῖρ’ αὐτῶν βλάπτει φρένας· ὡς δὲ κύλινδροι
ἄλλοτ’ ἐπ’ ἄλλα φέρονται ἀπείρονα πήματ’ ἔχοντες.
λυγρὰ γὰρ συνοπαδὸς Ἔρις βλάπτουσα λέληθεν
σύμφυτος, ἣν οὐ δεῖ προάγειν, εἴκοντα δὲ φεύγειν.

Ζεῦ πάτερ, ἦ πολλῶν κε κακῶν λύσειας ἅπαντας,
εἰ πᾶσιν δείξαις, οἵωι τῶι δαίμονι χρῶνται.
ἀλλὰ σὺ θάρσει, ἐπεὶ θεῖον γένος ἐστὶ βροτοῖσιν,
οἷς ἱερὰ προφέρουσα φύσις δείκνυσιν ἕκαστα.

Ὧν εἴ σοί τι μέτεστι, κρατήσεις ὧν σε κελεύω
ἐξακέσας, ψυχὴν δὲ πόνων ἀπὸ τῶνδε σαώσεις.
ἀλλ’ εἴργου βρωτῶν ὧν εἴπομεν ἔν τε Καθαρμοῖς
ἔν τε Λύσει ψυχῆς, κρίνων καὶ φράζευ ἕκαστα
ἡνίοχον γνώμην στήσας καθύπερθεν ἀρίστην.
ἢν δ’ ἀπολείψας σῶμα ἐς αἰθέρ’ ἐλεύθερον ἔλθηις,
ἔσσεαι ἀθάνατος, θεός ἄμβροτος, οὐκέτι θνητός.

IMAGEN-2

1. Primero adore a los Dioses Inmortales, tal como están establecidos y ordenados por la Ley.

2. Reverencia el juramento, y luego los héroes, llenos de bondad y luz.

3. Honra igualmente a los Demonios Terrestres haciéndoles el culto legalmente debido a ellos.

4. Honra de la misma manera a tus padres y a los que están más relacionados contigo.

5. Del resto de la humanidad, hazlo tu amigo que se distingue por su virtud.

6. Siempre preste atención a sus suaves exhortaciones, y tome ejemplo de sus acciones virtuosas y útiles.

7. Evite tanto como sea posible odiando a su amigo por una leve falta.

8. El poder es un vecino cercano a la necesidad.

9. Sepa que todas estas cosas son exactamente como lo que le he dicho; y acostumbrate a vencer y vencer estas pasiones:

10. Primero glotonería, pereza, sensualidad e ira.

11. No hagas nada malo, ni en presencia de otros, ni en privado;

12. Pero, sobre todo, respétate a ti mismo.

13. En el siguiente lugar, observe la justicia en sus acciones y en sus palabras.

14. Y no te acostumbres a comportarte en cualquier cosa sin regla y sin razón.

15. Pero siempre haz esta reflexión, que el destino ordena que todos los hombres mueran.

16. Y que los bienes de la fortuna son inciertos; y que así como pueden adquirirse, también pueden perderse.

17. Con respecto a todas las calamidades que sufren los hombres por fortuna divina,

18. Apoya a tu lote con paciencia, es lo que puede ser, y nunca te quejes.

19. Pero haz todo lo posible para remediarlo.

20. Y considere que el destino no envía la mayor parte de estas desgracias a los hombres buenos.

21. Hay muchos tipos de razonamientos entre los hombres, buenos y malos;

22. No los admire con demasiada facilidad, ni los rechace.

23. Pero si las falsedades son avanzadas, escúchalas con suavidad y ármate de paciencia.

24. Observa bien, en cada ocasión, lo que te voy a decir:

25. No dejes que ningún hombre, ni por sus palabras ni por sus hechos, te seduzca.

26. Tampoco lo atraiga a decir o hacer lo que no es rentable para usted.

27. Consulte y delibere antes de actuar, que no puede cometer acciones tontas.

28. Porque es parte de un hombre miserable hablar y actuar sin reflexionar.

29. Pero haz lo que no te afligirá después, ni te obligará al arrepentimiento.

30. Nunca hagas nada que no entiendas.

31. Pero aprende todo lo que debes saber, y de ese modo llevarás una vida muy agradable.

32. De ninguna manera descuidar la salud de su cuerpo;

33. Pero dale bebida y comida en la medida debida, y también el ejercicio que necesita.

34. Ahora por medida me refiero a lo que no te va a incomodar.

35. Acostúmbrate a una forma de vida ordenada y decente sin lujo.

36. Evita todas las cosas que ocasionarán envidia.

37. Y no seas pródigo fuera de temporada, como alguien que no sabe lo que es decente y honorable.

38. Ni seas codicioso ni tacaño; una medida debida es excelente en estas cosas.

39. Solo haz las cosas que no pueden lastimarte y delibera antes de hacerlas.

40. Nunca permitas que el sueño te cierre los párpados, después de irte a la cama,

41. Hasta que haya examinado todas sus acciones del día por su razón.

42. ¿En qué he hecho mal? ¿Qué he hecho? ¿Qué he omitido que debería haber hecho?

43. Si en este examen descubres que has hecho mal, reprende severamente por ello;

44. Y si has hecho algo bueno, regocíjate.

45. Practica a fondo todas estas cosas; medita bien en ellos; deberías amarlos con todo tu corazón.

46. ​​Son los que te pondrán en el camino de la virtud divina.

47. Lo juro por el que ha transmitido a nuestras almas la Tetraktys Sagrada, la fuente de la naturaleza, cuya causa es eterna.

48. Pero nunca comiences a poner tu mano en ningún trabajo, hasta que primero hayas rezado a los dioses para lograr lo que vas a comenzar.

49. Cuando te hayas familiarizado con este hábito,

50. Conocerás la constitución de los Dioses Inmortales y de los hombres.

51. Incluso qué tan lejos se extienden los diferentes seres, y qué los contiene y los une.

52. También sabrás que de acuerdo con la Ley, la naturaleza de este universo es similar en todas las cosas,

53. Para que no esperes lo que no debes esperar; y nada en este mundo se te ocultará.

54. También sabrás que los hombres dibujan sobre sí mismos sus desgracias voluntariamente y de su propia libre elección.

55. ¡Infelices que son! No ven ni entienden que su bien está cerca de ellos.

56. Pocos saben cómo librarse de sus desgracias.

57. Tal es el destino que ciega a la humanidad y le quita los sentidos.

58. Como enormes cilindros, ruedan de un lado a otro, y siempre están oprimidos por innumerables males.

59. Para una lucha fatal, natural, los persigue por todas partes, arrojándolos hacia arriba y hacia abajo; ni lo perciben ellos.

60. En lugar de provocarlo y agitarlo, deberían evitarlo cediendo.

61. ¡Oh! Júpiter, nuestro padre! Si liberas a los hombres de todos los males que los oprimen,

62. Muéstrales de qué demonio hacen uso.

63. Pero ten valor; La raza humana es divina.

64. La naturaleza sagrada les revela los misterios más ocultos.

65. Si ella te imparte sus secretos, realizarás fácilmente todas las cosas que te he ordenado.

66. Y al sanar tu alma, la librarás de todos los males, de todas las aflicciones.

67. Pero debes abstenerte de las carnes, que hemos prohibido en las purificaciones y en la liberación del alma;

68. Haz una distinción justa de ellos y examina bien todas las cosas.

69. Déjate guiar y dirigir siempre por la comprensión que viene de arriba, y que debe sostener las riendas.

70. Y cuando, después de privarte de tu cuerpo mortal, llegaste al Aither más puro,

71. Serás un Dios inmortal, incorruptible, y la Muerte no tendrá más dominio sobre ti.